حراج Arte Moderna e Contemporanea


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €10,000
12,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €15,000
18,750 دلار آمریکا
مجموع فروش €16,250
20,313 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €16,250
20,313 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

FERVOR SERIES (CROWD FROM FRONT, WOMAN LEAVING)
- شیرین نشاط 30% بیشتر از میانگین
€16,250
20,313 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Arte Moderna e Contemporanea & Identita’ Italiana un’Importante Collezione Privata
میلان
آذر 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €47,550
63,400 دلار آمریکا
Collezione Claudia Gian Ferrari
میلان
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,500
25,362 دلار آمریکا
Modern & Contemporary Art
میلان
آذر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €12,850
19,179 دلار آمریکا