حراج Classic Vente at Azur Enchères Cannes - Pichon - Noudel-Deniau


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا
کار روی کاغذ 2
خرداد 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا