حراج 20th Century Art - A Different Perspective


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £244,000
364,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £324,000
483,582 دلار آمریکا
مجموع فروش £271,250
404,851 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £38,750
57,836 دلار آمریکا
هنرمندان 7
آثار هنری 9
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
- سهراب سپهری
35.417%
£81,250
121,269 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
بدون عنوان
- بهجت صدر
35.542%
£56,250
83,955 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا