حراج Design, Art Contemporain, Photographie Contemporaine, Art Iranien


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €96,500
128,667 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €133,500
178,000 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

هیچ
- پرویز تناولی
-
فروخته نشده
Chiffre 1
- پرویز تناولی
-
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

MIDDLE EAST MODERN & CONTEMPORARY ART 'NORTH AFRICA, MIDDLE EAST & INDIA
خرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
33 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها €335,677
409,113 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا
فضای داخلی و شخصیت‌های آپارتمان شهر
شهریور 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 153,403