حراج Contemporary Curated


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $30,000
بیشینه برآورد $40,000
مجموع فروش $47,500
میانگین ارزش آثار $47,500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
نیویورک
مهر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Post-War and Contemporary Photographs
نیویورک
مهر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $42,500
Contemporary Curated featuring works from “In Its Own Light: Property from the Collection of Ed Cohen and Victoria Shaw”
نیویورک
اسفند 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $25,000