دور-نزدیک

تهران، تهران، تهران ،خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد،نرسیده به همت، گل نبی(غرب)،میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک 6
19 دی 1399 - 28 دی 1399
اساطیر
انعکاسی از ارزش‌های فرهنگی هر جامعه هستند؛
اسطوره
نشان زندگی دوران پیش از صنعت و نماد روزگار باستان
و روایتی است
که از طبیعت و ذهن انسان ریشه می‌گیرد
و برآمده از رابطۀ دو سویۀ این دو است.
و اکنون
بخشی اساسی و بنیادین از فرهنگ انسان را به خود اختصاص داده است.
اهمیت نقش اسطوره‌ها در زندگی و هنر ایرانیان به تولید جامعه‌ای اسطوره باور منجر شده
و بازخوانی برخی از رموز بر اساس مفاهیم هنری، کارکرد و جایگاه اساطیر در هنر معاصر را پررنگ کرده است.
این حضور در هنر معاصر در قالب‌های مختلف چه به صورت استفادۀ مستقیم از اصل تصاویر اسطوره‌ها و نمادها
و چه به صورت غیرمستقیم؛
راهی برای شناخت ساختار آگاهی انسان از تاریخ فرهنگی بشر گشته‌اند.
چرا که تصاویر و هنر تجسمی که خود از ساختار اسطوره مشتق شده‌اند و در طول زمان با آن هم پیوند بوده
به مرور از ساختار اسطوره‌ای اندیشه جدا شده،
بیانی مستقل و قائم به ذات یافته
و اکنون در دورانی نزدیک به گذشتۀ دور پیوند داده می‌شود.
مشاهده توضیحات
اطلاعات تماس

تهران، تهران، تهران ،خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد،نرسیده به همت، گل نبی(غرب)،میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک 6
نمایشگاه های نزدیک فعلی

می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400
انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400