نمایشگاه ها در تهران

  • دور-نزدیک 19 دی 1399 - 28 دی 1399
  • آرتیبیشن
  • تهران، تهران، تهران ،خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد،نرسیده به همت، گل نبی(غرب)،میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک 6
اساطیر
انعکاسی از ارزش‌های فرهنگی هر جامعه هستند؛
اسطوره
نشان زندگی دوران پیش از صنعت و نماد روزگار باستان
و روایتی است
که از طبیعت و ذهن انسان ریشه می‌گیرد
و برآمده از رابطۀ دو سویۀ این دو است.
و اکنون
بخشی اساسی و بنیادین از فرهنگ انسان را به خود اختصاص داده است.
اهمیت نقش اسطوره‌ها در زندگی و هنر ایرانیان به تولید جامعه‌ای اسطوره باور منجر شده
و بازخوانی برخی از رموز بر اساس مفاهیم هنری، کارکرد و جایگاه اساطیر در هنر معاصر را پررنگ کرده است.
این حضور در هنر معاصر در قالب‌های مختلف چه به صورت استفادۀ مستقیم از اصل تصاویر اسطوره‌ها و نمادها
و چه به صورت غیرمستقیم؛
راهی برای شناخت ساختار آگاهی انسان از تاریخ فرهنگی بشر گشته‌اند.
چرا که تصاویر و هنر تجسمی که خود از ساختار اسطوره مشتق شده‌اند و در طول زمان با آن هم پیوند بوده
به مرور از ساختار اسطوره‌ای اندیشه جدا شده،
بیانی مستقل و قائم به ذات یافته
و اکنون در دورانی نزدیک به گذشتۀ دور پیوند داده می‌شود.
مشاهده توضیحات