صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399

THE GREATER MIDDLE EAST UNVEILED
2 اردیبهشت 1393 - 16 اردیبهشت 1393

خَ لَ
تهران
3 بهمن 1399 - 24 بهمن 1399

گیومه
19 دی 1399 - 30 دی 1399

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399

ناسازه 3
تهران
23 آبان 1399 - 21 آذر 1399

ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399

اندرونی / بیرونی
تهران
19 دی 1399 - 30 دی 1399

فاصله - نمایشگاه انفرادی
تهران
3 بهمن 1399 - 14 بهمن 1399

دور-نزدیک
تهران
19 دی 1399 - 28 دی 1399