کُلَّه سِر
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400

نقاشی‌های علی صادقی
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400

می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400

در پرده زمان
تهران
7 خرداد 1400 - 24 خرداد 1400

دیوان شمس و مولانا
7 خرداد 1400 - 18 خرداد 1400

پیش‌درآمد
تهران
7 خرداد 1400 - 13 خرداد 1400

انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400

رسن بازی
تهران
7 خرداد 1400 - 14 خرداد 1400

استیگماتا
تهران
7 خرداد 1400 - 18 خرداد 1400

صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399