صوفی
تهران
1 اسفند 1399 - 6 اسفند 1399

ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399

پری هانی
تهران
3 بهمن 1399 - 12 بهمن 1399

فاصله - نمایشگاه انفرادی
تهران
3 بهمن 1399 - 14 بهمن 1399

خَ لَ
تهران
3 بهمن 1399 - 24 بهمن 1399

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399

طبیعت بی‌جان
تهران
26 دی 1399 - 7 بهمن 1399

دور-نزدیک
تهران
19 دی 1399 - 28 دی 1399

تکه هام
تهران
19 دی 1399 - 1 بهمن 1399

اندرونی / بیرونی
تهران
19 دی 1399 - 30 دی 1399