می‌دانیم و نمی‌دانیم
تهران
17 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400

در پرده زمان
تهران
7 خرداد 1400 - 24 خرداد 1400

انگاره‌ها
تهران
7 خرداد 1400 - 25 خرداد 1400