کُلَّه سِر
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400

نقاشی‌های علی صادقی
تهران
28 خرداد 1400 - 8 تیر 1400