29 مورد یافت شد:
رامین حائری زاده مردان خدا 4 1399 ابعاد: 111 * 156 عکاسی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
فرامرز پیلارام بدون عنوان 1399 ابعاد: 78 * 164 نقاشی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
شیرین فخیم فاحشه های تهران 1386 ابعاد: 204 مجسمه
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
شادی قدیریان UNTITLED (FROM THE LIKE EVERYDAY SERIES) 1379 - 1381 ابعاد: 183 * 183 عکاسی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
بهجت صدر بدون عنوان (درخت) 1370 - 1371 ابعاد: 14 * 11 نقاشی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
لیلی متین دفتری بدون عنوان 1360 ابعاد: 48 * 37 نقاشی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
بهمن محصص LEDA E IL CIGNO (LEDA AND THE SWAN) 1357 ابعاد: 58 * 92 نقاشی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
منوچهر یکتایی بدون عنوان 1348 ابعاد: 70 * 60 نقاشی
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
حسین زنده رودی LAM + CHAKOU 1347 ابعاد: 146 * 97 نقاشیخط
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399