ایام

حراج های گذشته

The Young Collectors Auction
دبی
اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
اردیبهشت 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $22,800