ایام

حراج های فعلی

حراجی وجود ندارد

حراج های پیش رو

حراجی وجود ندارد

حراج های گذشته

The Young Collectors Auction
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 22,800 $
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 43,200 $
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 114,600 $
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 105,000 $