بونامز

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت
لندن
خرداد 1400
49 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
25
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه
لندن
اسفند 1399
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
31
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,329
377,928 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375
هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
خرداد 1399
23 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £908,207
1,135,259 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
آذر 1398
37 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £157,325
212,601 دلار آمریکا
Modern and Contemporary Middle Eastern Art Online Sale آنلاین
لندن
آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £25,062
32,548 دلار آمریکا