بونهامز

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
Middle Eastern Art Online Sale
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
خرداد 1399
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £895,528
1,119,410 دلار آمریکا
Modern and Contemporary Middle Eastern Art Online Sale
لندن
آذر 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,912
2,584 دلار آمریکا
Modern and Contemporary Middle Eastern Art Online Sale
لندن
آذر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £25,062
32,548 دلار آمریکا
Modern & Contemporary Middle Eastern Art
لندن
آبان 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
MiddleEast London to Dubai Online Sale
لندن
خرداد 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
MiddleEast London to Dubai Online Sale
لندن
خرداد 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
MiddleEast London to DubaiOnline Sale
لندن
خرداد 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,912
2,420 دلار آمریکا
MiddleEast London to Dubai Online Sale
لندن
خرداد 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £21,717
27,490 دلار آمریکا