کریستیز

حراج های گذشته

ما همه بیروت هستیم آنلاین
آبان 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £12,500
16,693 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا