کریستیز

حراج های گذشته

هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
آبان 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £298,750
393,092 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contempoirary Art
لندن
آبان 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,250
40,584 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £171,250
222,403 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Post-War to Present
نیویورک
اسفند 1397
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $55,000
Photographies
پاریس
آبان 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €60,000
68,182 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها £885,000
1,134,615 دلار آمریکا
Photographs
لندن
اردیبهشت 1397
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £28,750
38,851 دلار آمریکا