کلارک

حراج های گذشته

Fine Art, Jewelry, Antiques, Midcentury & Asian Estate Auction
نیویورک
مهر 1399
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $13,600
Clarke's Sixth Fine Art Auction
نیویورک
اردیبهشت 1388
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,175