ساتبیز

حراج های گذشته

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا
هنر معاصر
آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,190
هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا
این نیز بگذرد
دبی
تیر 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $50,000
Contemporary Curated
لندن
اردیبهشت 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £375,000
460,236 دلار آمریکا
20th Century Art / Middle East آنلاین
لندن
فروردین 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £268,750
335,938 دلار آمریکا
Contemporary Curated
لندن
آبان 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £200,000
258,632 دلار آمریکا
هنر قرن 20ام / خاورمیانه
لندن
مهر 1398
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,071,000
1,373,077 دلار آمریکا