تهران

حراج های گذشته

سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا
یازدهمین دوره حراج تهران
تهران
تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا
دهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1397
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
نهمین دوره حراج تهران
تهران
تیر 1397
29 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها 313,880,000,000﷼
3,692,706 دلار آمریکا
هشتمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1396
47 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
69 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 149,520,000,000﷼
3,382,805 دلار آمریکا
هفتمین دوره حراج تهران
تهران
تیر 1396
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
9 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 260,630,000,000﷼
6,880,412 دلار آمریکا
ششمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1395
68 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
35 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 119,040,000,000﷼
2,968,579 دلار آمریکا
پنجمین دوره حراج تهران
تهران
خرداد 1395
46 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
31 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 253,620,000,000﷼
7,300,518 دلار آمریکا
چهارمین دوره حراج تهران
تهران
خرداد 1394
79 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
41 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 205,900,000,000﷼
6,183,183 دلار آمریکا